Zawody pokrewne

European Association for Cardio-Thoracic Surgery

European Society of Thoracic Surgeons

European Association of Cardiothoracic Anesthesiology (AECTA)

European Society of Cardiology