Członkostwo

Informacja ze statutu:

Rozdział 3.
§ 10.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz założyciel, lekarz posiadający specjalizację z kardio lub torakochirurgii oraz inne osoby z wyższym wykształceniem, które: 1. złożą do Zarządu Głównego Towarzystwa pisemną deklarację o przyjęcie popartą przez dwóch członków założycieli lub członków zwyczajnych. 2. zostaną przyjęci w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Główny mocą uchwały podjętej większością głosów, “za” do “przeciw” i zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie również zwykłą większością głosów “za” do “przeciw”.

§ 16.
Członkowie wspierający mają obowiązek:
3. regularnie opłacać składki w wysokości nie mniejszej jak uchwalonej przez Walne Zgromadzenia.

§ 17.
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
2. skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku niepłacenia składek w ciągu dwóch kolejnych lat,

Zapytania w sprawach dotyczących członkostwa w Polskim Towarzystwie Kardio- Torakochirurgów oraz opłacania składek członkowskich prosimy kierować na adres kontakt@ptkt.pl