Klub Torakochirurgów Polskich

W 1983 r. w Gdańsku powołano Klub Torakochirurgów Polskich, którego inicjatorem, założycielem i pierwszym przewodniczącym został prof. Zbigniew Papliński. W pierwszym założycielskim spotkaniu uczestniczyli kierownicy klinik oraz ordynatorzy oddziałów torakochirurgicznych z całego kraju. Jednym z głównych celów działalności był rozwój chirurgii klatki piersiowej jako samodzielnej specjalizacji oraz opracowanie programów szkolenia młodych adeptów torakochirurgii, co było podyktowane stałym wzrostem liczby chorych torakochirurgicznych i koniecznością współpracy pomiędzy ośrodkami chirurgii klatki piersiowej. Kolejnym celem była konieczność wspólnych opracowań wyników naukowych. Do 1997 r. liczba rzeczywistych członków Klubu wynosiła 24. W tym czasie odbyło się ok. 10 spotkań Prezydium Klubu oraz 14 konferencji naukowo­‍‑szkoleniowych. W dniu 23 maja 1997 r. w Ystad odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze członków Stowarzyszenia „Klub Torakochirurgów Polskich”. Wybrano wówczas nowy Zarząd Klubu w składzie: prof. dr hab. J. Kołodziej – prezes, dr med. T. Grodzki – wiceprezes, prof. dr hab. Jan Skokowski – sekretarz, lek. E. Malinowski – skarbnik. W dniach 15–16 października 1999 r. w Lublinie odbyło się II Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Torakochirurgów Polskich”, w czasie którego swoją rezygnacje z funkcji prezesa złożył prof. J. Kołodziej. Wybrano wówczas nowy Zarząd w składzie: prof. dr hab. Stanisław Jabłonka – prezes, dr n. med. T. Grodzki – wiceprezes, prof. dr hab. Franciszek Furmanik – sekretarz, lek. E. Malinowski – skarbnik. Kolejne III Walne Zebranie Sprawozdawczo­‍‑Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Torakochirurgów Polskich” odbyło się 5 czerwca 2003 r. w Chodzieży i towarzyszyły mu warsztaty naukowe na temat leczenia gruźlicy płuc oraz wykonywania zabiegów wideotorakoskopowych. Wybrano także nowy Zarząd w składzie: dr hab. T. Grodzki – prezes, lek. Henryk Olechnowicz – wiceprezes, dr hab., prof. nadzw. Janusz Kowalewski– sekretarz, dr med. Wojciech Kądziołka – skarbnik. W latach 2003–2007 odbyło się 14 spotkań Zarządu. W tym czasie do klubu należało 51 członków. Odchodzą- cym na emeryturę i zasłużonym dla Klubu torakochirurgom przyznano „Złote skalpele”. Wśród wyróżnionych w tej kadencji znaleźli się prof. J. Skokowski oraz prof. Griffith Pearson. W latach 2003–2007 nawiązano współprace z torakochirurgią europejską, zacieśniono kontakty z kardiochirurgami oraz włączono specjalność torakochirurgiczną do Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, a prof. dr hab. med. T. Orłowski został członkiem Rady Programowej. IV Walne Zebranie Sprawozdawczo­‍‑Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Torakochirurgów Polskich” odbyło się 18 maja 2007 r. w Starych Jabłonkach. Wybrano kolejny Zarząd na lata 2007–2011 w składzie: prof. dr hab. T. Grodzki – prezes, dr H. Olechnowicz – wiceprezes, prof. dr hab. J. Kowalewski – sekretarz, dr med. W. Kądziołka – skarbnik. W okresie tym do Klubu należało 43 członków. W tym czasie zmarli: prof. dr hab. Alicja Sawa, prof. dr hab. Marek Gawdziński, prof. dr hab. Kazimierz Goździuk, prof. dr hab. Zbigniew Papliński, prof. dr hab. Tadeusz Przystasz, prof. dr hab. Józef Schier. Co roku organizowano cykliczne spotkania, średnio ok. 3–6. Znalazły się wśród nich organizowane raz do roku Torakoneptunalia w Trójmieście oraz Szczecińskie Sympozja Torakochirurgiczne. Raz w roku zbierała się Polska Grupa Raka Płuca. Członkowie Klubu Torakochirurgów Polskich uczestniczyli także w corocznych zjazdach ESTS i EACTS.

Źródło: Zbigniew Ziętek, Sebastian Grzeszewski, Grzegorz Gerlecki, Grzegorz Stańko, Klaudia Socha, Marek Kamiński. Powstanie Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów – kontynuacja historii zachodniopomorskiego oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2012, 58, 2, 61-65.