Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca

Transcatheter Aortic Valve Replacement Using Transaortic Access

Autorzy: Bapat V, Frank D, Cocchieri R, Jagielak D, Bonaros N, Aiello M, Lapeze J, Laine M, Chocron S, Muir D, Eichinger W, Thielmann M, Labrousse L, Arne Rein K, Verhoye J, Gerosa G, Baumbach H, Bramlage P, Deutsch C, Thoenes M, Romano M

Źródło: http://interventions.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2547581

W tym wieloośrodkowym rejestrze o akronimie ROUTE analizowano efektywność i bezpieczeństwo zastosowania bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą podczas TAVI. W badaniu wzięło udział 301 pacjentów, średnia wieku wynosiła 82 lata, średnia STS Score 9,0. Sukces w implantacji bioprotezy zastawki aortalnej osiągnięto u 97% pacjentów. Całkowita śmiertelność 30-dniowa wynosiła 6,1% a odsetek wystąpienia punktów końcowych zdefiniowanych wg VARC-2 wynosił: udar mózgu (1,0%), MI (1,0%), poważne powikłania naczyniowe (3,4%), krwawienie zagrażające życiu (3,4%), ostra niewydolność nerek (9,5%). Przeciek okołozastawkowy w stopniu umiarkowanym lub ciężkim stwierdzono u 3,3% pacjentów. U 8,8% pacjentów implatowano układ stymulujący serce po TAVI.

Komentujący artykuł dr Thourani i wsp. zauważyli, że blisko 50% przypadków TAVI stanowiły operacje przeprowadzone z dostępu innego niż przez tętnicę udową ale po wprowadzeniu bioprotezy zastawki aortalnej SAPIEN 3 dostęp przez tętnicę udową zastosowano w 90% przypadkach. Autorzy podkreślają, że dostęp przezudowy jest podstawowym w przezcewnikowym leczeniu stenozy zastawki aortalnej i tylko w wybranych przypadkach należy stosować inne dostęu naczyniowe.