Kategoria: Współpraca

20 marca 2020

Z inicjatywy prof. Mariana Śliwińskiego w dniu 28 stycznia 1983 r. powołano do życia Klub Kardiochirurgów Polskich (ryc. 4). Jego założycielami byli profesorowie: S. Adamski, A. Kustrzycki, J. Moll, Z. Papliński, W. Sitkowski, M. Śliwiński, Z. Lorkiewicz, A. Poniżyń- ski, J. Stodulski, E. Zdebska, a pierwszym prezesem został prof. M. Śliwiński. Jednym z głównych celów powołanego Klubu było podnoszenie kwalifikacji i poziomu zawodowego, dbanie o wysoki poziom i rozwój polskiej kardiochirurgii oraz stworzenie warunków do dalszego jej rozwoju, gdyż nie sposób było nie zauważyć, że na początku lat 80. XX w. pomiędzy Polską a światową kardiochirurgią powstała przepaść. W ośrodkach krajowych operowano głównie wady nabyte i wrodzone serca, natomiast sporadycznie wykonywano operacje tętniaków aorty oraz zabiegi na naczyniach wieńcowych, podczas gdy na świecie z powodzeniem wykonywano pierwsze skuteczne zabiegi przeszczepienia serca. W 1985 r. na wniosek Klubu powołano specjalistę krajowego do spraw kardiochirurgii, a pierwszą nominację na to stanowisko z rąk ówczesnego Ministra Zdrowia otrzymał prof. M. Śliwiński. Z pomocą Klubu wielu specjalistów wysłano do renomowanych ośrodków w USA oraz w Europie Zachodniej. Działania te doprowadziły do wyrównania standardów i zmniejszenia dystansu, jaki dzielił krajowe ośrodki od europejskich. Był to skok milowy w jakości i liczby zabiegów dokonywanych przez polskich kardiochirurgów. Do 2002 r. odbyły się 42 spotkania Klubu Kardiochirurgów Polskich. W tym czasie polska kardiochirurgia stała się coraz bardziej widoczna w Europie i na świecie. Polscy kardiochirurdzy stali się równorzędnymi partnerami uczestniczącymi w międzynarodowych programach naukowych, a rezultaty uzyskiwane przez naszych lekarzy nie odbiegają od rezultatów uzyskiwanych w innych europejskich ośrodkach.

Źródło: Zbigniew Ziętek, Sebastian Grzeszewski, Grzegorz Gerlecki, Grzegorz Stańko, Klaudia Socha, Marek Kamiński. Powstanie Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów – kontynuacja historii zachodniopomorskiego oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2012, 58, 2, 61-65.

Posted in Współpraca
20 marca 2020

W ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) udostępniona została cyfrowa platforma do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce.

Rejestr zawiera informacje dotyczące liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci; rodzaju tych zabiegów, zakresu i ich wyników przeprowadzonych w Polsce.

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut „Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Od dnia 1 lipca 2013 r. w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy IPCZD a CSIOZ, Rejestr funkcjonuje na infrastrukturze sprzętowo – systemowej CSIOZ. Centrum zapewnia jego techniczne funkcjonowanie.

KROK jest wzorcowym rejestrem medycznym. Potwierdzeniem czego jest wyróżnienie przyznane przez Europejski Kongres Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS).

W ocenie władz EACTS i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych został uznany za najlepszy w Europie -wzorcowy i pokazany jako wzór do naśladowania.

Posted in Współpraca
20 marca 2020
Posted in Współpraca
18 marca 2020
Posted in Współpraca
17 marca 2020

Posted in Współpraca
16 marca 2020
Posted in Współpraca
15 marca 2020
Posted in Współpraca